შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები (2022 წელი)

თარიღი: 1 სექტემბერი 2022

წელი