უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვლევებისა და დამუშავებების გამოკვლევა - (2022 წელი)

თარიღი: 1 ნოემბერი 2023

წელი