საქსტატი მშპ-ს და ეროვნული ანგარიშების განახლებულ მონაცემებს გამოაქვეყნებს

თარიღი: 7 თებერვალი 2024

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მთლიანი შიდა პროდუქტის და ეროვნული ანგარიშების  მონაცემები განაახლა. 

 

განახლებული მონაცემები 12 თებერვალს გამოქვეყნდება.

 

ეროვნული ანგარიშების მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესებისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ (IMF, Eurostat და ა.შ.), რეკომენდირებულია 5 წელიწადში ერთხელ,  მშპ-ს და სხვა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების ისტორიული მწკრივების გადასინჯვა და გადაანგარიშება (General Revision).

 

ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა აერთიანებს მთლიან შიდა პროდუქტსა (მშპ) და მთელ რიგ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს. ის წარმოადგენს ინტეგრირებული მაკროეკონომიკური ანგარიშებისა და ბალანსების ერთობლიობას, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო დონეზე შეთანხმებულ ცნებებს,  კლასიფიკაციებს და აღრიცხვის ზოგად წესებს. მისი მეთოდოლოგიური საფუძველია გაეროს, ევროსტატის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის და  ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული საერთაშორისო სახელმძღვანელო (System of National Accounts (SNA), 2008).

 

საქართველოში მშპ-ს ისტორიული მწკრივის გადაანგარიშება უკანასკნელად 2019 წლის ნოემბერში განხორციელდა, ხოლო შემდგომი გადაანგარიშება იგეგმებოდა 2023 წელს. თუმცა, 2023 წლის შემოდგომაზე ევროსტატის, UNECE-ს და EFTA-ს მიერ განხორციელებული სტატისტიკის სისტემის გლობალური შეფასების ერთ-ერთი რეკომენდაციის მიხედვით, საქართველოს მიერ მსგავსი ტიპის აქტივობები, შესაბამისობაში უნდა იყოს ევროპის მონაცემთა გადასინჯვის ჰარმონიზებულ პოლიტიკასთან (Harmonized European Revision Policy), რომლის მიხედვითაც გადასინჯვის პერიოდად ევროკავშირის ქვეყნებისთვის მიჩნეულია 2024 წელი.

 

მონაცემთა გადაანგარიშების პროცესში განხორციელებული აქტივობები იყოფა ორ ჯგუფად: 1. მონაცემთა წყაროების გაუმჯობესება, ახალი სტატისტიკური გამოკვლევების ჩატარებისა და დამატებითი ადმინისტრაციულ მონაცემთა წყაროების დამუშავების საფუძველზე. 2. მეთოდოლოგიური ხასიათის ცვლილებები, IMF-ის რეკომენდაციების შესაბამისად.

 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მონაცემთა გადაანგარიშების პერიოდად (განახლებული მონაცემების გამოქვეყნების თარიღად) შეირჩა 2024 წლის თებერვალი. გადაანგარიშება მოიცავს ისტორიულ მწკრივს 2010 წლიდან, ხოლო მასთან დაკავშირებული სამუშაოები მიმდინარეობს 2023 წლის იანვრიდან, IMF-ის ექსპერტების ჩართულობით.
 

წელი