ოფიციალური სტატისტიკის განვითარების 2024-2027 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების საჯარო კონსულტაცია

თარიღი: 14 თებერვალი 2024

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, მუშაობს საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის სისტემის 2024-2027 წლების სტრატეგიასა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმაზე.

 

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტებს, რომლებიც მოიცავს სტატისტიკის ეროვნული სისტემის შესაძლებლობების გაძლიერების საშუალო და გრძელვადიან ხედვასა და ამოცანებს. სტრატეგიის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის და მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) შესრულების მხარდაჭერა. ასევე, სტრატეგიული პრიორიტეტებია გენდერული, რეგიონული, ცალკეული სფეროების და სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებების სტატისტიკის განვითარება და სტატისტიკის ეროვნული სისტემის შესაძლებლობების გაძლიერება.

 

2023 წლის მაისში მიღებული „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის ახალი ვერსია და 2024-2027 წლების სტრატეგია, ხელს შეუწყობს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან კიდევ უფრო მეტად დაახლოებას.

 

სტრატეგიის შემუშავების პროცესში აუცილებელია ყველა დაინტერესებული ორგანიზაციისა თუ ფიზიკური პირის აქტიური მონაწილეობა. შესაბამისად, დოკუმენტის მომზადების პროცესში დაგეგმილია საჯარო კონსულტაციების ჩატარება. აღნიშნული საჯარო კონსულტაციების მიზანია უზრუნველყოს საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა სტრატეგიის შემუშავების ყველა ეტაპზე, რათა უკუკავშირისას გამოთქმული მოსაზრებები მაქსიმალურად აისახოს დოკუმენტში, სტატისტიკის სისტემის შემდგომი გაუმჯობესებისთვის.

 

საჯარო კონსულტაციების მომდევნო შეხვედრა ჩატარდება 2024 წლის 19 თებერვალს, 16:00 სთ-ზე, ონლაინ. შეხვედრის ბმულია:

 

https://us02web.zoom.us/j/83673461044?pwd=WGtrY29TNUw4Q0RaVmZSTE55Qzdidz09

 

შეხვედრაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ ორგანიზაციას ან ფიზიკურ პირს. საჯარო კონსულტაციაში მონაწილეობის გარდა, შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებები განსახილველ დოკუმენტებთან დაკავშირებით მოგვაწოდოთ არა უგვიანეს ა.წ. 19 თებერვლისა, ონლაინ ფორმის საშუალებით ბმულზე:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwJH848UcdhxhD2VtljrRiqYGUHzXf8HSWWNh67T-7K1jHWQ/viewform?usp=sf_link

 

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისთვის და ვიმედოვნებთ, რომ აქტიურად იქნებით ჩართული ამ მნიშვნელოვან პროცესში.

 

ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების 2024-2027 წლების სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა (სტრატეგიის დოკუმენტი ქართულ ენაზე აიტვირთება უახლოეს დღეებში) იხილეთ ბმულზე:

 

https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/17/sakartvelos-ofitsialuri-statistikis-erovnuli-sistemis-ganvitarebis-strategiis-proekti-2024-2027

წელი