სტატისტიკის სისტემის 2024-2027 წლების სტრატეგია დამტკიცდა

თარიღი: 7 ივნისი 2024

საქართველოს მთავრობამ ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგია დაამტკიცა. დოკუმენტი 2024-2027 წლებს მოიცავს. 

 

ეროვნული პოლიტიკის ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტი სამთავრობო უწყებებთან კოორდინირებით და საერთაშორისო სტატისტიკური ორგანიზაციების რეკომენდაციებსა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიქმნა. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით, რომელიც განსაზღვრავს სტატისტიკის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს, ითვალისწინებს ეროვნულ და საერთაშორისო საჭიროებებს, პასუხობს პოლიტიკის შემუშავებისთვის საჭირო მონაცემებზე მოთხოვნას, უზრუნველყოფს სტატისტიკური ღონისძიებების ჩატარების გონივრულობას და ფინანსური რესურსების განაწილებას. 

 

სტრატეგიული დოკუმენტის მიზანია ქვეყანაში სტატისტიკის სისტემის განვითარება, სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვების, დამუშავების, გავრცელებისა და გამოყენების გაუმჯობესება“, – განაცხადა საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ. „ამასთან, აღნიშნული სტრატეგია განიხილება, როგორც ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც შემუშავდა დაინტერესებული მხარეების აქტიური მონაწილეობით და მოიცავს საშუალო და გრძელვადიან ხედვას ქვეყანაში სტატისტიკის სისტემის შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის.“

 

პოლიტიკის დოკუმენტი მომზადებულია პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელოს მოთხოვნების შესაბამისად. სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგია სამ ძირითად მიზანს და ცხრა ამოცანას მოიცავს. ამავე სტრატეგიის 2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმაში 91 აქტივობაა შესული. პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორისაა: მომხმარებელზე ორიენტირებული მაღალი ხარისხის სტატისტიკის წარმოება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერება მონაცემთა მართვის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით და მომხმარებლების მიერ მონაცემების გამოყენების ხელშეწყობა

 

სტრატეგიის დოკუმენტზე მუშაობის კოორდინაციის მიზნით, 2023 წლის აგვისტოში შეიქმნა უწყებათაშორისი საბჭო, რომელიც თერთმეტი უწყების წარმომადგენლისგან შედგება და საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი თავმჯდომარეობს. 

 

სტრატეგიის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია საქსტატის ვებგვერდზე: https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/17/sakartvelos-ofitsialuri-statistikis-erovnuli-sistemis-ganvitarebis-strategiis-proekti-2024-2027

წელი