პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, 2010 წლის I კვარტალი

თარიღი: 15 ივნისი 2010

წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2010 წლის I კვარტალში 76 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. ცხრილი N1 ასახავს მოცემული მაჩვენებლის დინამიკას კვარტალების მიხედვით.....

წელი