საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2016

თარიღი: 16 ივნისი 2017

სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ძირითად წყაროს სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევა წარმოადგენს, რომლის პირველი რაუნდი 2007 წლის თებერვალში ჩატარდა. 2006-2015 წლების გამოკვლევების შერჩევის ბაზის ძირითად წყაროს წარმოადგენდა 2004 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერა. 2016 წლიდან გამოკვლევის შერჩევის ბაზა განახლდა და დაეფუძნა 2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერას. ამასთან, 2016 წელს გამოკვლევის შერჩევის ზომა 5 000-დან 12 000 მეურნეობამდე გაიზარდა. შედეგად, 2016 წლის მონაცემები უფრო მრავალფეროვანია როგორც ქვეყნის დონეზე, ასევე რეგიონების მიხედვით.
შერჩევის ბაზის ცვლილების გამო, 2016 წლის მონაცემები შესადარი არ იყო წინა წლების მონაცემებთან. შესადარისობის უზრუნველყოფის მიზნით, საქსტატმა განახორციელა 2014 და 2015 წლების მონაცემების გადაანგარიშება. გადაანგარიშება განხორციელდა საქსტატის სტატისტიკურ მონაცემთა გადასინჯვის პოლიტიკის შესაბამისად. გადაანგარიშებაში საქსტატს მეთოდოლოგიური დახმარება გაუწიეს გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა (FAO) და ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) ექსპერტებმა. შედეგად, საქსტატმა მოამზადა სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2016", სადაც წარმოდგენილია 2014-2015 წლების გადაანგარიშებული მონაცემები და 2016 წლის გამოკვლევიდან მიღებული ძირითადი მაჩვენებლები. პუბლიკაციაში, 2016 წლისათვის, ასახულია 500-მდე ახალი მაჩვენებელი, რომელიც 2016 წლამდე, გამოკვლევის შერჩევის ზომის სიმცირის გამო, არ იყო ხელმისაწვდომი.

პუბლიკაცია: