4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 28 იანვარი 2019