საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემები

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 I 2023 II 2023 III 2023
IV
2024
I
ბრუნვა, მილიარდი ლარი 71.7 86.6 109.0 114.3 150.4 181.8 44.1 48.0 51.7 56.4 48.9
გამოშვებული პროდუქცია,
მილიარდი ლარი
38.2 41.6 47.5 46.2 57.6 71.8 15.9 18.3 19.9 21.2 17.9
დამატებული ღირებულება,
მილიარდი ლარი
19.0 20.7 23.3 22.3 27.8 36.2 ... ... ... ... ...
შუალედური მოხმარება, 19.2 20.9 24.2 24.0 29.8 35.6 ... ... ... ... ...
ფიქსირებული აქტივები,
მილიარდი ლარი
34.9 33.8 36.8 38.7 44.7 46.8 ... ... ... ... ...
დასაქმებულთა რაოდენობა,
ათასი კაცი
708.2 734.2 756.9 703.9 744.3 779.4 716.1 737.7 757.9 782.3 749.4
დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება, ლარი 1019.7 1101.3 1161.7 1222.9 1347.6 1605.9 1759.1 1914.7 2007.2. 2196.2 1985.4
 

წელი