2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
მოსახლეობის რიცხოვნობა 1 იანვრის მდგომარეობით, ათასი 3 721.9 3 728.6 3 726.4 3 729.6 3 723.5 3 716.9 3 728.6 3 688.6 3 736.4
ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა, კაცი 59 249 56 569 53 293 51 138 48 296 46 520 45 946 42 319 40 214
გარდაცვლილთა რიცხოვნობა, კაცი 49 121 50 771 47 822 46 524 46 659 50 537 59 906 49 118 42 756
ქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 29 157 25 101 23 684 23 202 23 285 16 359 23 155 26 048 22 275
განქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 9 112 9 539 10 222 10 288 11 205 7 643 10 654 14 098 13 664
იმიგრანტთა რიცხოვნობა, კაცი 92 557 90 228 83 239 88 152 96 864 89 996 74 008 179 778 ...
ემიგრანტთა რიცხოვნობა, კაცი 95 965 98 288 85 451 98 935 105 107 74 264 99 974 125 269 ...