2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
მოსახლეობის რიცხოვნობა 1 იანვრის მდგომარეობით, ათასი 3 718.4 3 716.9 3 721.9 3 728.6 3 726.4 3 729.6 3 723.5 3 716.9 3 728.6
ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა, კაცი 49 657 60 635 59 249 56 569 53 293 51 138 48 296 46 520 ...
გარდაცვლილთა რიცხოვნობა, კაცი 48 564 49 087 49 121 50 771 47 822 46 524 46 659 50 537 ...
ქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 34 693 31 526 29 157 25 101 23 684 23 202 23 285 16 359 ...
განქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 8 089 9 119 9 112 9 539 10 222 10 288 11 205 7 643 ...
იმიგრანტთა რიცხოვნობა, კაცი 92 458 82 161 92 557 90 228 83 239 88 152 96 864 89 996 ...
ემიგრანტთა რიცხოვნობა, კაცი 95 064 88 704 95 965 98 288 85 451 98 935 105 107 74 264 ...

წელი