საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემები

 

2014 2015 2016 2017 2018 I 2018 II 2018 III 2018 IV 2019 I
ბრუნვა, მილიონი ლარი 806.4 828.3 895.2 975.1 260.5 265.1 251.7 277.2 288.1
გამოშვებული პროდუქცია,
მილიონი ლარი
1 120.0 1 307.0 1 475.1 1 614.7 412.7 427.9 418.8 480.0 481.7
დამატებული ღირებულება,
მილიონი ლარი
708.5 887.4 993.4 1 050.2 ... ... ... ... ...
შუალედური მოხმარება,
მილიონი ლარი
411.5 419.6 481.7 564.6 ... ... ... ... ...
ფიქსირებული აქტივები,
მილიონი ლარი
743.8 938.5 1 282.3 1 410.3 ... ... ... ... ...
დასაქმებულთა რაოდენობა,
ათასი კაცი
58.2 61.2 65.5 69.4 67.4 68.5 68.9 69.8 70.1
დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება, ლარი 732.7 836.8 899.4 943.1 978.4 1 005.7 977.0 1 024.0 1 042.2

წელი