2013 2014 2015 2016 2017
საავადმყოფო საწოლების რაოდენობა, ათასი 11.6 11.7 12.8 13.8 15.1
ექიმების რიცხოვნობა, ათასი 22.4 24.3 22.9 26.6 27.4
მათ შორის სტომატოლოგები 1.9 1.8 2.1 2.4 2.2
საშუალო სამედიცინო პერსონალის რიცხოვნობა, ათასი 15.5 15.6 16.4 17.6 18.0
ექიმთან მიმართვების რიცხვი, ათასი 10 974.5 11 881.1 13 243.9 13 079.0 11 493.4

წელი