2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
საავადმყოფო საწოლების რაოდენობა, ათასი 12.8 13.8 15.1 16.0 18.0 19.0 21.0 18.0
ექიმების რიცხოვნობა, ათასი 22.9 26.6 27.4 31.0 32.0 25.0 23.0 24.9
მათ შორის სტომატოლოგები 2.1 2.4 2.2 2.6 2.4 2.5 2.5 2.9
საექთნო პერსონალის რიცხოვნობა, ათასი 16.4 17.6 18.0 18.0 20.0 22.0 22.0 22.0
ექიმთან მიმართვების რიცხვი, ათასი 13 243.9 13 079.0 11 493.4 12 260.7 13 469.6 13 686.4 15 003.4 15 202.8
ჯანდაცვის დამატებითი მაჩვენებლები

წელი