შუალედური მოხმარების სტრუქტურის დეტალური გამოკვლევა

PDF

შინამეურნეობებში სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის, პროდუქციის გადამუშავების და მშენებლობის შუალედური მოხმარების სტრუქტურის სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა სხვა სახის მომსახურების დარგში და დამატებით გასამრჯელოსთან დაკავშირებით

PDF

დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა ინფორმაციის და კომუნიკაციის დარგში

PDF

დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა ხელოვნების, გართობის და დასვენების სფეროში

PDF

დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში

PDF

განათლების სფეროში დაუკვირვებადი ეკონომიკის სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობების სფეროში დაუკვირვებადი ეკონომიკის სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

PDF

დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა ტრანსპორტის სფეროში

PDF