დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში

PDF

შინამეურნეობებში სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის, პროდუქციის გადამუშავების და მშენებლობის შუალედური მოხმარების სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

შუალედური მოხმარების სტრუქტურის დეტალური გამოკვლევა

PDF

განათლების სფეროში დაუკვირვებადი ეკონომიკის სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობების სფეროში დაუკვირვებადი ეკონომიკის სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

PDF

დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა ტრანსპორტის სფეროში

PDF

წელი