საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემები

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით - ნაზარდი ჯამი, ათასი 495.2 530.8 567.9 593.6 630.9 676.35 720.3 763.6 800.7 846.5 915.2
მათ შორის:
მოქმედ ორგანიზაციათა რაოდენობა, ათასი
125.6 130.0 133.7 163.7 166.2 164.1 164.2 173.3 173.0 183.1 211.9
რეგისტრირებულ ბიზნეს სუბიექტთა რაოდენობა წლების მიხედვით - ნაზარდი ჯამი. ათასი 470.5 504.5 540.0 563.9 598.4 641.3 684.1 726.1 762.0 806.5 874.2
მათ შორის:
მოქმედ ბიზნეს სუბიექტთა რაოდენობა, ათასი
119.8 124.0 127.4 157.3 159.7 157.6 157.7 166.9 166.8 176.8 205.7
ახლადრეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით, ათასი 41.7 46.1 46.6 45.4 47.9 52.3 51.4 50.5 41.3 52.3 78.9
მათ შორის:
ახლადრეგისტრირებულ  ბიზნეს სუბიექტთა რაოდენობა, ათასი
40.4 44.3 45.0 43.6 45.0 49.7 50.0 49.1 40.0 51.0 77.8

წელი