(1 ივლისი 2024)

რეგიონები რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 1011807 257246
ქ. თბილისი 455358 113508
აფხაზეთის ა.რ. 186 14
აჭარის ა.რ. 97944 28667
გურია 23040 5760
იმერეთი 124435 29340
კახეთი 58784 14379
მცხეთა-მთიანეთი 19691 5578
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 9305 2567
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 72624 16939
სამცხე-ჯავახეთი 33710 10086
ქვემო ქართლი 73142 18524
შიდა ქართლი 43433 11807
უცნობი 155 77

წელი