1 იანვარი 2022

რეგიონები რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 861916 211033
ქ. თბილისი 381381 89762
აფხაზეთის ა.რ. 176 9
აჭარის ა.რ. 78706 21152
გურია 20411 5386
იმერეთი 112793 27938
კახეთი 52077 12759
მცხეთა-მთიანეთი 16418 4083
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 7196 1662
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 64858 15693
სამცხე-ჯავახეთი 26282 6383
ქვემო ქართლი 63812 16021
შიდა ქართლი 37709 10134
უცნობი 97 51

წელი