(1 ივნისი 2019)

რეგიონები რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 741 811 168 168
ქ. თბილისი 325 717 71 172
აფხაზეთის ა.რ. 163 12
აჭარის ა.რ. 65 459 16 696
გურია 17 844 4 259
იმერეთი 100 517 22 843
კახეთი 45 424 10 526
მცხეთა-მთიანეთი 13 775 3 095
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 6 190 1 225
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 57 102 12 076
სამცხე-ჯავახეთი 22 210 5 036
ქვემო ქართლი 54 937 12 903
შიდა ქართლი 32 473 8 325