(1 აპრილი 2024)

რეგიონები რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 995678 273745
ქ. თბილისი 447328 120360
აფხაზეთის ა.რ. 185 16
აჭარის ა.რ. 96000 30443
გურია 22728 6231
იმერეთი 123018 31571
კახეთი 58081 15389
მცხეთა-მთიანეთი 19372 5870
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 9125 2717
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 71731 18273
სამცხე-ჯავახეთი 33193 10738
ქვემო ქართლი 71974 19609
შიდა ქართლი 42785 12461
უცნობი 158 67

წელი