პროექტის დასახელება

„მმართველობის რეფორმების ფონდი” საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შესაძლებლობების განვითარება და ინფრასტრუქტურის გაძლიერება

დონორი

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო SIDA; გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP

პერიოდი

8 თებერვალი 2021 – 30 დეკემბერი 2022

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი}

პარტნიორი დაწესებულება – საქსტატი, გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები –  საქსტატის შესაძლებლობების გაძლიერება, მაღალი ხარისხის მონაცემების წარმოებისათვის ქვეყანაში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავებისთვის

შედეგი – მაღალი ხარისხის ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიებისა და სტანდარტების შესაბამისად; IT სისტემების მდგრადობა მონაცემთა დაცვისთვის; შიდა სახელმძღვანელო პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მომხმარებლებისთვის მონაცემთა გავრცელების შესაძლებლობების გაუმჯობესება და ოფიციალური სტატისტიკისადმი სანდოობის გაზრდა.