პროექტის დასახელება

„მმართველობის რეფორმების ფონდი” საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შესაძლებლობების განვითარება და ინფრასტრუქტურის გაძლიერება

დონორი

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო SIDA; გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP

პერიოდი

8 თებერვალი 2021 – 30 დეკემბერი 2022

ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

პარტნიორნი დაწესებულება - საქსტატი, გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP

თანამშრომლობის ტიპი - ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები - საქსტატის შესაძლებლობების გაძლიერება, მაღალი ხარისხის მონაცემების წარმოებისათვის ქვეყანაში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიპის შემუშავებისთვის

შედეგი - მაღალი ხარისხის ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიებისა და სტატნდარტების შესაბამისა; IT სისტემების მდგრაგობა მონაცემთა დაცვისათვის; შიდა სახელმძღვანელო პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მომხმარებლებისთვის მონაცემთა გავრცელების შესაძლებლობების გაუმჯობესება და ოფიციალური სტატისტიკისადმი სანდოობის გაზრდა.

წელი