პროექტის დასახელება

მონაცემთა შეგროვების პროცესის გაუმჯობესება და ოფიციალური სტატისტიკის მიმართ ნდობის ამაღლება

დონორი

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

პერიოდი

5 ივლისი 2022 – 31 მაისი 2023

ბენეფიციარი - სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

პარტნიორი დაწესებულება - სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

თანამშორმლობის ტიპი - ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზანი - პროექტის მიზანია საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. მონაცემთა შეგროვების, დამუშავებისა და გავრცელების თანამედროვე სისტემების შექმნა. თანამედროვე მეთოდების ეფექტური გამოყენება; ასევე საქსტატის მიერ მაღალი ხარისხის მონაცემების წარმოება თანამედროვე მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის სისტემების გამოყენებით

შედეგი - ადგილობრივი ექსპერტები მოამზადებენ ელექტრონულ კითხვარებს, რომლებიც ინტეგრირდებიან პლანშეტებში CAPI მეთოდის დანერგვის პროცესში შემდეგ ორ სტატისტიკურ კვლევაში: შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების კვლევა. (HIES); და შიდა ტურიზმის სტატისტიკური კვლევა (DTSS). პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმჯობესება ბიზნესის სტატისტიკის კვლევისთვის (კვარტალური და წლიური ონლაინ კითხვარები; სკანერული მონაცემების დანერგვა სამომხმარებლო ფასების ინდექსის (CPI) შედგენისას; საქსტატის თანამშრომლების შესაძლებლობების განვითარება; მონაცემთა გავრცელების შესაძლებლობების ახალი ინსტრუმენტების შემუშავება; ტურიზმის სტატისტიკის პორტალის შემუშავება

წელი