საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი

თარიღი: 22 მარტი 2013

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2012 წლის IV კვარტალი 2012 წლის IV კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 7 253,3 მლნ. ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა წინა წლის შესაბამისი კვარტალის მიმართ 2,8 პროცენტის, ხოლო დეფლატორის ზრდა 0,8 პროცენტის დონეზე დაფიქსირდა. mTliani Sida produqtis dargobrivi struqtura 2012 მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა ვაჭრობა (17,2 პროცენტი) და მრეწველობა (16,9 პროცენტი). შემდგომ პოზიციებს იკავებს სახელმწიფო მმართველობა (12,7 პროცენტი), ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა (9,4 პროცენტი), მშენებლობა (8,8 პროცენტი), სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა (7,7 პროცენტი). მნიშვნელოვანი ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: სამთომოპოვებითი მრეწველობა (19,3 პროცენტი), საფინანსო საქმიანობა (11,3 პროცენტი), სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა (7,8 პროცენტი), კავშირგაბმულობა (7,1 პროცენტი), სასტუმროები და რესტორნები (7,0 პროცენტი), დამამუშავებელი მრეწველობა (6,5 პროცენტი), ვაჭრობა (5,4 პროცენტი). კლება დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება (6,2 პროცენტი), შინამეურნეობების მიერ პროდუქციის გადამუშავება (4,1 პროცენტი), სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა (3,9 პროცენტი), მშენებლობა (2,5 პროცენტი). 2012 წელი 2012 წლის წლიური მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ წინა წლის მიმართ 6,1 პროცენტი შეადგინა, ხოლო დეფლატორის ზრდამ 1,2 პროცენტი. ამავე პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 26 138,9 მლნ. ლარი შეადგინა, რაც 7,4 პროცენტით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა მრეწველობისა (17,2 პროცენტი) და ვაჭრობის (16,6 პროცენტი) დარგები, შემდგომ პოზიციებს იკავებს სახელმწიფო მმართველობა (11,2 პროცენტი), ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა (10,6 პროცენტი), სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა (8,4 პროცენტი), მშენებლობა (7,3 პროცენტი), ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება (6,0 პროცენტი). მნიშვნელოვანი ზრდა აღინიშნებოდა დამამუშავებელ მრეწველობაში (16,4 პროცენტი), საფინანსო შუამავლობაში (15,0 პროცენტი), სასტუმროებსა და რესტორნებში (11,8 პროცენტი), მშენებლობაში (11,4 პროცენტი), კავშირგაბმულობაში (9,6 პროცენტი), სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევაში (8,2 პროცენტი). ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: ვაჭრობა (7,3 პროცენტი), ტრანსპორტი (5,9 პროცენტი), ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა (4,2 პროცენტი), სახელმწიფო მმართველობა (3,2 პროცენტი), განათლება (2,4 პროცენტი), სამთომოპოვებითი მრეწველობა (2,0 პროცენტი). კლება დაფიქსირდა სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და თევჭერის დარგში (3,3 პროცენტი), შინამეურნეობების მიერ პროდუქციის გადამუშავებაში (2,0 პროცენტი), ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოებასა და განაწილებაში (0,9 პროცენტი). შენიშვნა: ცალკეულ შემთხვევებში მცირე განსხვავება საბოლოო შედეგსა და შესაკრებთა ჯამს შორის აიხსნება მონაცემთა დამრგვალებით. 2012 წლის დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2013 წლის 15 ნოემბერს.

წელი