საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირითადი შედეგები - 2021

თარიღი: 30 მაისი 2022

წელი