სტატისტიკური კრებული “საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2010”

თარიღი: 1 თებერვალი 2012

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა სტატისტიკური კრებული “საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2010” მოამზადა. პუბლიკაცია მოიცავს 2004-2010 წლებში საქართველოს ეკონომიკის ამსახველ მაჩვენებლებს. კრებულში განზოგადებული მაჩვენებლების სახით ასევე წარმოდგენილია მთლიანი დამატებული ღირებულება რეგიონების მიხედვით, ქვეყნის ფულად-საკრედიტო სისტემა, სახელ­მწიფო ფინანსები, დაუკვირვებადი ეკონომიკა და სხვა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. კრებული მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს სახელისუფლებო ორგანოებს, მეც­ნიერ-მკვლევარებს, სასწავლო დაწესებულებებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ნებისმიერ მომხმარებელს, ვინც დაინტერესებულია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ტენდენციებით, ეკონომიკური პოლიტი­კის შემუ­შა­ვებითა და პროგნოზირების საკითხებით. სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებს კრებულის ნახვა შეუძლიათ საქსტატის ვებ-გვერდზე: www.geostat.ge.

წელი