შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები 2023 წელი

თარიღი: 1 სექტემბერი 2023

წელი