საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

თარიღი: 30 აპრილი 2013