მილიონი აშშ დოლარი

  2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
იანვარი-აპრილი
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 11 462.9 9 505.0 9 406.7 10 674.6 12 476.3 3 859.6
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 2 861.0 2 204.7 2 112.9 2 735.5 3 354.9 1 133.4
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 8 601.8 7 300.3 7 293.8 7 939.1 9 121.4 2 726.2
საგარეო ვაჭრობის სალდო -5 740.8 -5 095.6 -5 180.9 -5 203.6 -5 766.4 -1 592.8
ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე 1 818.8 1 604.2 1 621.5 2 010.1 2 225.4 739.9
*წინასწარი მონაცემები.

წელი