მილიონი აშშ დოლარი

  2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
იანვარი-მაისი
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 11 462.9 9 505.0 9 406.7 10 678.1 12 477.6 4 959.1
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 2 861.0 2 204.7 2 112.9 2 735.5 3 354.5 1 466.8
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 8 601.8 7 300.3 7 293.8 7 942.7 9 123.1 3 492.3
საგარეო ვაჭრობის სალდო -5 740.8 -5 095.6 -5 180.9 -5 207.2 -5 768.6 -2 025.5
ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე 1 818.8 1 604.2 1 621.2 2 010.1 2 225.1 939.0
*წინასწარი მონაცემები.