მილიონი აშშ დოლარი

  2015 2016 2017 2018 2019* 2020*(იანვარი-მაისი)
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 9 504.3 9 407.0 10 678.8 12 492.2 12 920.6 4 205.8
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 2 204.2 2 113.0 2 735.8 3 355.7 3 769.4 1 236.5
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 7 300.2 7 293.9 7 943.0 9 136.5 9 151.2 2 969.2
საგარეო ვაჭრობის სალდო -5 096.0 -5 180.9 -5 207.2 -5 780.7 -5 381.8 -1 732.6
ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე 1 602.5 1 620.4 2 007.8 2 221.4 2 332.6 894.9
*წინასწარი მონაცემები.
საგარეო ვაჭრობის პორტალი

წელი