ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2016
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2017-06-16
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2016
სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ძირითად წყაროს სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევა წარმოადგენს, რომლის პირველი რაუნდი 2007 წლის თებერვალში ჩატარდა. 2006-2015 წლების გამოკვლევების შერჩევის ბაზის ძირითად წყაროს წარმოადგენდა 2004 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერა. 2016 წლიდან გამოკვლევის შერჩევის ბაზა განახლდა და დაეფუძნა 2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერას. ამასთან, 2016 წელს გამოკვლევის შერჩევის ზომა 5 000-დან 12 000 მეურნეობამდე გაიზარდა. შედეგად, 2016 წლის მონაცემები უფრო მრავალფეროვანია როგორც ქვეყნის დონეზე, ასევე რეგიონების მიხედვით.
შერჩევის ბაზის ცვლილების გამო, 2016 წლის მონაცემები შესადარი არ იყო წინა წლების მონაცემებთან. შესადარისობის უზრუნველყოფის მიზნით, საქსტატმა განახორციელა 2014 და 2015 წლების მონაცემების გადაანგარიშება. გადაანგარიშება განხორციელდა საქსტატის სტატისტიკურ მონაცემთა გადასინჯვის პოლიტიკის შესაბამისად. გადაანგარიშებაში საქსტატს მეთოდოლოგიური დახმარება გაუწიეს გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა (FAO) და ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) ექსპერტებმა. შედეგად, საქსტატმა მოამზადა სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2016", სადაც წარმოდგენილია 2014-2015 წლების გადაანგარიშებული მონაცემები და 2016 წლის გამოკვლევიდან მიღებული ძირითადი მაჩვენებლები. პუბლიკაციაში, 2016 წლისათვის, ასახულია 500-მდე ახალი მაჩვენებელი, რომელიც 2016 წლამდე, გამოკვლევის შერჩევის ზომის სიმცირის გამო, არ იყო ხელმისაწვდომი.

პუბლიკაცია: "საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2016"
 
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.